Algemene Voorwaarden

 1. Al onze verkopen vallen onder door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Behoudens bijzondere en geschreven overeenkomst, getekend door ons, en niettegenstaande elke andersluidende bepaling in de eigen aankoopbons of andere documenten van de koper, houdt elke bestelling van rechtswege de aanvaarding door de koper van de huidige verkoopsvoorwaarden in.
 2. De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend voor wijzigingen tot de datum van bestelling, afhankelijk van eventuele prijsaanpassingen door de leveranciers. Tot aan de datum van facturatie behoudt Vandewoude BV zich bovendien het recht voor om aanpassingen te doen aan de prijs bij onverwachte, onvoorziene en abnormale prijsstijgingen van de grondstoffen of bij leveranciers.
 3. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. In geen geval kan vertraging in de levering aldus aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot schadevergoeding.
 4. Vandewoude BV is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie indien deze uitsluitend of hoofdzakelijk toegeschreven kan worden aan overmacht. Een gebeurtenis van overmacht betekent bijvoorbeeld (maar is niet beperkt tot) elk van de volgende gebeurtenissen, ongeacht of deze gebeurtenis al dan niet te voorzien was bij het aangaan van de overeenkomst:


  • Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, vulkanische activiteit, droogte, aardbeving...)
  • Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting...)
  • Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflict...)
  • Epidemische of pandemische situaties of de maatregelen die een overheid of derde naar aanleiding daarvan neemt of oplegt (zoals bv. een gehele of gedeeltelijke lockdown, het verbod op verplaatsingen, het sluiten van de grenzen, quarantaine,...)
  • Bevoorradingsproblemen bij onze leveranciers
  • Ongevallen (zoals brand, explosie,...)
 5.  Elke bestelling die niet schriftelijk door ons geweigerd wordt binnen de acht dagen na ontvangst, wordt geacht aanvaard te zijn zonder dat wij deze aanvaarding schriftelijk dienen te bevestigen.
 6. De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven. Zij zijn niet bindend en de niet inachtname ervan kan niet ingeroepen worden om een schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst te eisen. Overmacht of een willekeurige beslissing van de Overheid geven onze vennootschap het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering ervan zonder vooropzeg of vergoedingen op te schorten.
 7. Ingeval van verzending, reizen de goederen op risico van de cliënt, vanaf het inladen van de vrachtwagen, of elk ander transportmiddel, zelfs ingeval van francoverzending. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn de transportkosten ten laste van de cliënt. De franco levering aan huis behelst een levering in één keer naar één enkele bestemming tot voor de deur van de woonst of het bedrijf van de klant.
 8. De levering wordt geacht volledig uitgevoerd te zijn, ofwel via een rechtstreekse overhandiging aan de koper, ofwel door het eenvoudige bericht van de ter beschikkingstelling van de goederen in onze winkels, aan de cliënt of aan een expediteur of een gekozen vervoerder, al naargelang door de cliënt of door ons. Ingeval van verhindering bij de levering, zal de koper de kosten van opslag en hantering dragen, terwijl onze vennootschap elke verantwoordelijkheid hieromtrent afwijst.
 9. Onze goederen worden steeds geïnspecteerd bij het voorbereiden voor verzending. De koper staat in voor de controle van de goederen na levering. Eventuele klachten dienen ingediend te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen middels een aangetekend schrijven gericht aan onze vennootschap. De geleverde goederen kunnen enkel worden teruggezonden mits voorafgaand akkoord van onze vennootschap met betrekking tot de gemaakte opmerkingen. De klant zal de kosten voor de retourzending dragen, behalve indien deze te wijten in aan een vergissing van onze diensten. 
 10. Onze facturen zijn betaalbaar te Aalst, contant, behoudens andersluidende vervaldag vermeld op onze facturen. De uitgifte van wissels houdt noch schuldvernieuwing in noch afwijking van deze bepaling. Ingeval van niet-betaling, behoorlijk vastgesteld op de vervaldag bij een per post aangetekend schrijven en dat gedurende acht dagen zonder afhaling is gebleven, zal het bedrag of het onbetaalde saldo van de factuur vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 8% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 EUR per factuur. Daarenboven leidt elke niet-betaalde factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, tot het verschuldigd zijn van intresten aan een intrestvoet van 1% per maand vanaf de vervaldag. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle andere facturen, zelfs indien niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven, behouden wij ons het recht voor, ingeval van verzending van een bestelling, betalingsgaranties te vragen die wij noodzakelijk achten en, ingeval van weigering, de levering op te schorten of, al naargelang, de bestelling te annuleren.
 11. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de gefactureerde prijs. Onder betaling wordt verstaan de werkelijke incassering van de prijs, in hoofdsom, kosten en intresten. De levering van de goederen houdt evenwel de onmiddellijke overgang van het risico op de koper in, die er dus aansprakelijk voor is. Ingeval van niet respect door de koper van één van de vervaldagen van betaling , kan onze vennootschap zonder welk ander recht dan ook te verliezen, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de teruggave van de goederen eisen, op kosten van de koper, tot de uitvoering door deze laatste van het geheel van zijn verbintenissen. Onze vennootschap kan daarenboven de overeenkomst ontbinden, zonder tussenkomst van de Rechter, door middel van de bevestiging van de ontbinding per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
 12. Alle betwistingen in verband met de interpretatie en uitvoering van onze contracten of facturen vallen onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Dendermonde, wat ook de aangenomen voorwaarden en betalingswijze moge zijn, zelfs in geval van meerdere verweerders. De betwistingen die wettelijk tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoren, worden voorgedragen bij de Vrederechter van het eerste of tweede kanton te Aalst. De verkoper kan echter eveneens het geschil laten beslechten voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.